Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove Geraardsbergen

zorgtraject doelstelling

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend. Het persoonlijk engagement van de patiënt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject is een geschreven overeenkomst tussen de patiënt, de huisarts en de geneesheer-specialist. Het regelt de opvolging en de verzorging van mensen die omwille van hun chronische aandoening een complexe behandeling nodig hebben. Het beoogt een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de huisarts, de specialist, de patiënt en andere zorgverstrekkers. Het uiteindelijk doel is om de ziekte goed aan te pakken zodat de patiënt langer en gezonder leeft.

Een zorgcontract wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar.

Er bestaan twee zorgtrajecten:
Zorgtraject diabetes mellitus type 2
Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Nieuwsberichten

Vanaf 1 mei 2018: Wijzigingen in het zorgtraject diabetes type2 en wijzigingen in het voortraject (vervanger van de diabetespas)

woensdag 28 maart 2018

Zorgtraject diabetes type2: wat verandert er?

1. Diabeteseducatie

Afschaffing van:
• De 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
• De verplichting educatie te volgen in kritische situaties

In de plaats een reeks van 5 verstrekkingen per jaar + éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen:

• Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
• Ten minste 1 van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren
• Elke patiënt heeft eenmalig recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste 1 van de 1ste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven
• Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegevens worden gedurende het kalenderjaar van de 1ste reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
• Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heet via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen.

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

• De educatie mag thuis bij de patiënt, in de praktijkruimte of in groep gegeven
worden
• Er zijn 3 nieuws nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep)
• Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
• Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
• De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
• De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

Overgangsmaatregelen
In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving ‘opstart-, opvolg- en extra educatie).
Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.
2. Zelfzorgmateriaal

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.3. Forfaitaire honoraria voor specialisten

Vanaf 1 mei 2018 betaalt het ziekenfonds geen jaarlijks forfaitair honorarium meer aan de specialist wanneer:
• een patiënt met zorgtraject diabetes type2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst.
Uitzondering: wanneer een patiënt met zorgtraject diabetes type2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesconventie blijft het forfaitair honorarium behouden

• een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie opgenomen is in een dialyseovereenkomst


Voortraject/Opvolging van een patiënt met diabetes type2 (voorheen diabetespas)

• Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij:
o Een verstrekking 102852 “opvolging van een patiënt met diabetes type2/voortraject” heeft
o Behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria
- Leeftijd 15-69 jaar
EN/of
- Arteriële hypertensie

o Een voorschrift van de huisarts heeft

• Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 verstrekkingen
• De educatie kan individueel, in groep, of in combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts
• Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiënt
o Diabeteseducatoren: informatie over de ziekte en levensstijl
o Diëtisten: educatie diëtetiek
o Apothekers: aansporen tot therapietrouw
o Verpleegkundigen: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning
o Kinesitherapeuten: aansporen tot lichaamsbeweging
Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven.
Verpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dit alleen in groep.

• Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie
• Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
• Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
• De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
• De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

De nieuwe regelgeving is op 20/3/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1/5/2018.
Meer informatie kan u terugvinden via deze link http://www.inami.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/wijzigingen-regelgeving-zorgtrajecten.aspx#.Wrtq02aiH5Y
Lees verder »

2e verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten

donderdag 26 oktober 2017

Er wordt een tweede verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten via een nieuwe webtoepassing aangekondigd.
Tot 31 december 2017 moet u als huisarts of als geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV).
Het doel daarvan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten. In de loop van de maand oktober krijgt u hierover een brief.

Voor welke patiënten en wanneer gegevens overmaken ?
Tot 31 december 2017 maakt u gegevens over van de patiënten:
• die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
• waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017.

Lijst patiënten met een zorgtraject
Om u te helpen bij het opzoeken van uw patiënten met een zorgtraject, zal het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) u begin november een lijst sturen met uw patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject.
Hoe de gegevens overmaken ?

U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform:
1. of via automatische extractie uit zijn EMD (elektronisch medisch dossier)
2. of via manuele ingave in de webtoepassing ‘Healthdata for primary care’ (HD4PrC) via https://hd4prc.healthdata.be/

De webtoepassing HD4PRC zal operationeel zijn vanaf 01/11/2017.
Let op : alle EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC
Sommige EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen overmaken via extractie vóór 31 december 2017. Om te weten of uw EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie :
• raadpleeg de lijst EMD op de website https://zorgtrajecten.healthdata.be. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
• contacteer uw EMD leverancier

Welke gegevens overmaken?
Gegevens (docx)
Welke feedback over deze gegevens?
De volgende feedback is gepland:
• Een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens.
• Een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019. Niemand behalve uzelf is in staat kennis te nemen van uw individuele feedback.

Contact
Contact Center Healthdata (bij problemen met het gebruik van de webtoepassing)
support.healthdata@wiv-isp.be
02/739 01 42 van 9 tot 17 uur

Alle informatie over de gegevensinzameling kan je nalezen op:
www.zorgtraject.be>zorgverlener>huisarts>diabetes type2>gegevensoverdracht
www.riziv.be>themas>zorgkwaliteit>zorgtrajecten
IWC Replica Watches


Lees verder »

Vanaf 1 februari 2016 het voortraject diabetes: Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol”

vrijdag 05 februari 2016

Wat is het doel van het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’?
Op 1 februari 2016 wijzigt de omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas).

Die wijziging leidt tot een zorgmodel voor de betere omkadering van patiënten met diabetes type 2 die zich niet laten opvolgen via een zorgtraject, of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum.

Wie mag het zorgmodel ‘opvolging’ aanvragen?
De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.
Wat moet de huisarts doen?

De huisarts/huisartspraktijk moet:
de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren
de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren , zoals beschreven in het zorgprotocol
doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering
de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.
Multidisciplinaire samenwerking, educatie en bewegingsadvies
In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts / huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:


multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling
de patiënten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies.
Wat gebeurt er met de diabetespas?

Op 1 februari 2016 verdwijnt de diabetespas. Vanaf die datum mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten.

Overgangsperiode
De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Wat gebeurt er met de terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen?
De patiënten met een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.
Het gaat om de verstrekking: individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 per jaar
Het gaat om de verstrekking: individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.
best replica watches http://www.swisstimepieces.net


Lees verder »

Nieuwe richtlijn diabetes mellitus type2

dinsdag 03 november 2015

De diabeteswereld is steeds in beweging. Nieuwe uitkomststudies over de therapeutische streefdoelen, de ontwikkeling van nieuwe klassen antihyperglycemische medicatie en vernieuwingen als het zorgtraject diabetes maakten een herziening van de richtlijn Diabetes mellitus type 2 (2004) dan ook noodzakelijk.
U kan de richtlijn hier lezen.jaeger lecoultre replica watches

Lees verder »

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

LMN Ninove - Geraardsbergen

Om misbruik te voorkomen verzoeken wij u om het opgegeven emailadres:

nogmaals te bevestigen

Mis onze laatste nieuwtjes niet!


LMN Ninove - Geraardsbergen 2010
ALEXO