Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove Geraardsbergen

Scroll left Scroll right

zorgtraject diabetes

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend. Het persoonlijk engagement van de patiënt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

zorgtraject nierinsufficientie

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak en opvolging van patiënten met chronische ziekten. Patiënten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, en kunnen vrij kiezen of zij al dan niet een contract afsluiten. Eens afgesloten, is het geldig gedurende 4 jaar. De patiënt, de huisarts en de specialist moeten het contract ondertekenen, en dan moet het bezorgd worden aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Voordeel van een zorgtraject is ten eerste dat de patiënt binnen het zorgtraject, geen persoonlijk aandeel moet betalen bij zijn huisarts of specialist. Beter geïnformeerd en opgevolgd, zal hij ook beter verzorgd worden Ten tweede krijgt de huisarts binnen het zorgtraject een centrale rol, zodat hij de patiënt beter kan opvolgen tijdens de therapeutische behandeling. Binnen deze coördinerende rol wordt de huisarts gesteund door de expertise van een geneesheer-specialist. Ten derde hebben ook de apothekers, voor de levering van zelfhulpmateriaal, en verplegers, als educatoren, een belangrijke plaats in de begeleiding van de patiënt.

zorgtraject zorgverleners

De sociale kaart bevat onder andere een overzicht van huisartsen, specialisten, diëtisten, educatoren, oftalmologen en podologen en apothekers

Criteria - Diabetes

Zorg criteria diabetes patienten

Bent u diabetes patient en wilt u in aanmerking komen voor een zorgtraject? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees verder

Contract - Diabetes

Zorg contract diabetes patienten

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een zorgtrajectcontract afsluiten?

Lees verder

Stappenplan - Diabetes

Stappenplan huisarts diabetes patienten

Als huisarts bent u de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan voor diabetes patienten. Daarom hebben wij voor u een handig stappenplan.

Lees verder

Criteria - Nierinsufficiëntie

Zorg criteria nierinsufficiëntie patienten

Bent u patient met nierinsufficiëntie en wilt u in aanmerking komen voor een zorgtraject? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees verder

Contract - Nierinsufficiëntie

Zorg contract nierinsufficiëntie patienten

Voldoet u aan de voorwaarden als patient met nierinsufficiëntie en wilt u een zorgtrajectcontract afsluiten?

Lees verder

Stappenplan - Nierinsufficiëntie

Stappenplan huisarts nierinsufficiëntie patienten

Als huisarts bent u de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan voor patienten met nierinsufficiëntie.

Lees verder

Huisartsen - Regio Ninove en Geraardsbergen

Feature image

Bent u op zoek naar een huisarts in de regio Ninove en/of Geraardsbergen?

Bekijk de sociale kaart

Specialisten - Regio Ninove en Geraardsbergen

Feature image

Bent u op zoek naar een nefroloog, een endocrinoloog of een oogarts in de regio Ninove en/of Geraardsbergen?

Bekijk de sociale kaart

Paramedici - Regio Ninove en Geraardsbergen

Feature image

Bent u op zoek naar een diëtist, een podoloog of een diabeteseducator in de regio Ninove en/of Geraardsbergen?

Bekijk de sociale kaart

Welkom Bij LMN Ninove Geraardsbergen

Welkom op de site van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove - Geraardsbergen. Deze site heeft als doel om alle zorgverleners en patiënten wegwijs te maken in de zorgtrajecten en de betrokken actoren in onze regio in kaart te brengen.


Nieuwsberichten

Nieuwsarchief >

Corona

maandag 16 maart 2020

Het coronavirus houdt ons land en de rest van de wereld in zijn greep. De afgelopen weken is er enorm veel over de ziekte geschreven. Maar wat is het virus nu eigenlijk precies? Hoe raak je besmet? En hoe bescherm je jezelf. Coronavirussen vormen een grote familie virussen waartoe ook de verkoudheidsvirussen behoren. Virussen ondergaan voortdurend genetische veranderingen, waardoor de symptomen soms mild en soms ernstig kunnen zijn.

Het virus komt via de luchtwegen binnen en daarom wordt er zo gehamerd op een goede handhygiëne. “Als je in je hand niest of hoest, blijven er druppeltjes achter. Geef je iemand dan een hand, dan geef je die druppeltjes door.

Lees verder »

Vanaf 1 mei 2018: Wijzigingen in het zorgtraject diabetes type2 en wijzigingen in het voortraject (vervanger van de diabetespas)

woensdag 28 maart 2018

Zorgtraject diabetes type2: wat verandert er?

1. Diabeteseducatie

Afschaffing van:
• De 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
• De verplichting educatie te volgen in kritische situaties

In de plaats een reeks van 5 verstrekkingen per jaar + éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen:

• Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
• Ten minste 1 van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren
• Elke patiënt heeft eenmalig recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste 1 van de 1ste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven
• Deze 5 bijkomende verstrekkingen mogen gegevens worden gedurende het kalenderjaar van de 1ste reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
• Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heet via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen.

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

• De educatie mag thuis bij de patiënt, in de praktijkruimte of in groep gegeven
worden
• Er zijn 3 nieuws nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep)
• Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
• Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
• De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
• De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

Overgangsmaatregelen
In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving ‘opstart-, opvolg- en extra educatie).
Deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.
2. Zelfzorgmateriaal

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.3. Forfaitaire honoraria voor specialisten

Vanaf 1 mei 2018 betaalt het ziekenfonds geen jaarlijks forfaitair honorarium meer aan de specialist wanneer:
• een patiënt met zorgtraject diabetes type2 opgenomen wordt in een diabetesovereenkomst.
Uitzondering: wanneer een patiënt met zorgtraject diabetes type2 tijdelijk overschakelt naar groep C1 van de diabetesconventie blijft het forfaitair honorarium behouden

• een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie opgenomen is in een dialyseovereenkomst


Voortraject/Opvolging van een patiënt met diabetes type2 (voorheen diabetespas)

• Vanaf 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij:
o Een verstrekking 102852 “opvolging van een patiënt met diabetes type2/voortraject” heeft
o Behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria
- Leeftijd 15-69 jaar
EN/of
- Arteriële hypertensie

o Een voorschrift van de huisarts heeft

• Per kalenderjaar heeft een patiënt recht op maximum 4 verstrekkingen
• De educatie kan individueel, in groep, of in combinatie van beide, op voorschrift van de huisarts
• Verschillende zorgverleners kunnen de educatie geven, naargelang de noden van de patiënt
o Diabeteseducatoren: informatie over de ziekte en levensstijl
o Diëtisten: educatie diëtetiek
o Apothekers: aansporen tot therapietrouw
o Verpleegkundigen: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning
o Kinesitherapeuten: aansporen tot lichaamsbeweging
Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven.
Verpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dit alleen in groep.

• Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang de betrokken beroepsgroep en het type educatie
• Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 deelnemers
• Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen
• De derdebetalersregeling kan toegepast worden voor deze verstrekkingen
• De educatie verstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden

De nieuwe regelgeving is op 20/3/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1/5/2018.
Meer informatie kan u terugvinden via deze link http://www.inami.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/wijzigingen-regelgeving-zorgtrajecten.aspx#.Wrtq02aiH5Y
Lees verder »

2e verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten

donderdag 26 oktober 2017

Er wordt een tweede verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten via een nieuwe webtoepassing aangekondigd.
Tot 31 december 2017 moet u als huisarts of als geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV).
Het doel daarvan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten. In de loop van de maand oktober krijgt u hierover een brief.

Voor welke patiënten en wanneer gegevens overmaken ?
Tot 31 december 2017 maakt u gegevens over van de patiënten:
• die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
• waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017.

Lijst patiënten met een zorgtraject
Om u te helpen bij het opzoeken van uw patiënten met een zorgtraject, zal het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) u begin november een lijst sturen met uw patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject.
Hoe de gegevens overmaken ?

U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform:
1. of via automatische extractie uit zijn EMD (elektronisch medisch dossier)
2. of via manuele ingave in de webtoepassing ‘Healthdata for primary care’ (HD4PrC) via https://hd4prc.healthdata.be/

De webtoepassing HD4PRC zal operationeel zijn vanaf 01/11/2017.
Let op : alle EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC
Sommige EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen overmaken via extractie vóór 31 december 2017. Om te weten of uw EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie :
• raadpleeg de lijst EMD op de website https://zorgtrajecten.healthdata.be. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
• contacteer uw EMD leverancier

Welke gegevens overmaken?
Gegevens (docx)
Welke feedback over deze gegevens?
De volgende feedback is gepland:
• Een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens.
• Een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019. Niemand behalve uzelf is in staat kennis te nemen van uw individuele feedback.

Contact
Contact Center Healthdata (bij problemen met het gebruik van de webtoepassing)
support.healthdata@wiv-isp.be
02/739 01 42 van 9 tot 17 uur

Alle informatie over de gegevensinzameling kan je nalezen op:
www.zorgtraject.be>zorgverlener>huisarts>diabetes type2>gegevensoverdracht
www.riziv.be>themas>zorgkwaliteit>zorgtrajecten
IWC Replica Watches


Lees verder »

Vanaf 1 februari 2016 het voortraject diabetes: Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol”

vrijdag 05 februari 2016

Wat is het doel van het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’?
Op 1 februari 2016 wijzigt de omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas).

Die wijziging leidt tot een zorgmodel voor de betere omkadering van patiënten met diabetes type 2 die zich niet laten opvolgen via een zorgtraject, of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum.

Wie mag het zorgmodel ‘opvolging’ aanvragen?
De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.
Wat moet de huisarts doen?

De huisarts/huisartspraktijk moet:
de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren
de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren , zoals beschreven in het zorgprotocol
doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering
de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.
Multidisciplinaire samenwerking, educatie en bewegingsadvies
In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts / huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:


multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling
de patiënten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies.
Wat gebeurt er met de diabetespas?

Op 1 februari 2016 verdwijnt de diabetespas. Vanaf die datum mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten.

Overgangsperiode
De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Wat gebeurt er met de terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen?
De patiënten met een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.
Het gaat om de verstrekking: individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 per jaar
Het gaat om de verstrekking: individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.
best replica watches http://www.swisstimepieces.net


Lees verder »

Nieuwe richtlijn diabetes mellitus type2

dinsdag 03 november 2015

De diabeteswereld is steeds in beweging. Nieuwe uitkomststudies over de therapeutische streefdoelen, de ontwikkeling van nieuwe klassen antihyperglycemische medicatie en vernieuwingen als het zorgtraject diabetes maakten een herziening van de richtlijn Diabetes mellitus type 2 (2004) dan ook noodzakelijk.
U kan de richtlijn hier lezen.jaeger lecoultre replica watches

Lees verder »

Hervormingstraject eerstelijnsgezondheidszorg 2015-2019

woensdag 22 juli 2015

De vlaamse overheid wil de eerstelijnsgezondsheidszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de herorganisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.
De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg zal gebeuren in een participatief traject met alle betrokkenen, en dus ook met de gebruikers. dat moet uitmonden in een eerstelijnsconferentie in het voorjaar van 2017. Op die conferentie zullen verschillende voorstellen tot hervorming geformuleerd worden.
Zowel de huisartsenkringen als de LMN’s’s worden vertegenwoordigd doorheen de verschillende werkgroepen die elk een specifiek thema uitlichten.

De zes werkgroepen werken rond volgende thema’s:
1.Taakstelling en structuurintegratie
2.Geografische afbakening van de zorgregio’s
3.Modellen voor integrale zorg
4.De patiënt centraal?
5.Gegevensdeling en kwaliteit van zorg
6.Innovatie en ondernemerschap in de zorg
breitling replica watches
De voorstellen van bovenstaande werkgroepen worden op de conferentie van 2017 gepresenteerd en moeten leiden tot de nieuwe Vlaamse regelgeving die het landschap van de eerste lijn zal hertekenen.


Lees verder »

Proef2Move : een bewegingsprogramma voor mensen met diabetes en /of overgewicht

vrijdag 09 januari 2015

In het begin van het nieuwe jaar worden er goede voornemens gepland. Dit lijkt ons dan ook een moment bij uitstek om Proef2Move voor te stellen. Met het project Proef2Move willen we een hand uitsteken naar patiënten met overgewicht en diabeten die weinig of niet bewegen.

Hoe kan je starten met het programma?
De huisarts beslist of zijn/haar patiënt medisch in aanmerking komt. De patiënt krijgt een voorschrift voor beweging (18 beurten) + verwijsbrief voor de kinesitherapeut met noodzakelijke medische informatie in het kader van de bewegingstherapie. De patiënt gaat naar een kinesitherapeut. Het voorschrift en de verwijsbrief zijn beschikbaar op de website http://www.proef2move.be onder de rubriek ‘downloads huisartsen’ en kunnen afgeprint worden.

Hoe vind ik een kinesitherapeut?
Alle kinesitherapeuten in Ninove en Geraardsbergen zijn en worden verder geïnformeerd over Proef2Move. Zij kunnen nog steeds aansluiten en alle nodige informatie en materiaal bekomen via het LMN Ninove-Geraardsbergen. De kinesitherapeuten die meewerken aan het project worden op de sociale kaart aangeduid met een groen vierkant. Op alle pagina’s van http://www.proef2move.be zie je onderaan bij ‘deelnemen’ een link ‘bezoek de sociale kaart’ , klik door en je komt op de sociale kaart, kies daar een zorgverlener.

Bij de kinesitherapeut?
De kinesitherapeut zal samen met de patiënt een oefenprogramma opstellen, rekening houdend met eventuele beperkingen van de patiënt( bvb. rugsparende of kniesparende oefeningen). Het oefenprogramma loopt 6 maanden, in die periode komt de patiënt 18 keer oefenen bij de kinesitherapeut, huisbezoek van de kinesitherapeut is ook mogelijk. De patiënt ontvangt een persoonlijk beweegboekje met illustraties van zijn oefeningen, een afsprakenkalender en tips over gezond leven. In dit boekje zullen ook de resultaten bijgehouden worden. Er is een beginmeting, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie voorzien.

Hoe begin ik hier aan als kinesitherapeut?
Heb je interesse om met een aantal patiënten aan de slag te gaan, stuur een mailtje naar info@proef2move.be en wij bezorgen jou een login en alle nodige informatie en materiaal. Met de login heb je de mogelijkheid om een dossier voor je patiënt op te maken en een oefenprogramma samen te stellen. Via het LMN ontvang je beweegboekjes en voor elke patiënt is er ook een stappenteller voorzien.

Is dit nu allemaal gratis?
Neen, de patiënt betaalt remgeld net zoals voor andere bezoeken aan de kinesitherapeut. De 18 beurten resulteren onder de courante aandoeningen (c-pathologie). De bijdrage van de patiënt bedraagt € 5,89 per beurt, voor WIGW’s is dit € 2,39.
De zorgtrajectpromotor Maud Pletinckx zal de komende weken zo veel mogelijk artsen en kinesitherapeuten bezoeken om het project kenbaar te maken. Ben je nog niet gecontacteerd, aarzel niet om zelf contact op te nemen via info@proef2move.be of 0497/42.43.15.

Sportieve groeten,
Het LMN bestuur.
replica watches https://www.keyclone.org


Lees verder »

Wat mag je verwachten van het LMN in het najaar.

vrijdag 01 augustus 2014

Lancering Proef 2 move: bewegen is de boodschap

Proef2move is een project dat wordt uitgewerkt door een aantal enthousiaste kinesitherapeuten en huisartsen uit onze regio i.s.m. het LMN Ninove-Geraardsbergen. Het doel is om diabeten en mensen met overgewicht, die geen of amper lichaamsbeweging hebben, te laten proeven van een actiever leven. Via bewegingsprogramma’s op maat kunnen ze gedurende 6 maanden onder begeleiding van een arts en een kinesitherapeut gaan bewegen. Binnenkort vernemen jullie hierover meer.

Overzicht van de bijscholingen.

• 9 september 2014 19u Geraardsbergen
Lezing ‘Omgekeerd Ouderschap’ Prof. Luc Van De Ven, georganiseerd door deelSEL Ninove-Geraardsbergen
Doelgroep: alle zorgverleners eerste lijn

• 17 september 2014 20u30 Ninove
Digitale samenwerking en gevensdeling, LMN ism Eénlijn.be
Doelgroep: huisartsen en apothekers regio groot Ninove

• 16 oktober 2014 20u30 Geraardsbergen
Medisch farmaceutisch overleg : Communicatie tussen huisarts en apotheker, LMN ism KOVAG
Doelgroep: huisartsen en apothekers regio groot Geraardsbergen

• 4 december 2014 20u30 Herzele
LMN symposium: thema communicatie en motivatie
Doelgroep: alle zorgverleners betrokken bij de zorgtrajecten en kinesitherapeuten

• 18 december 2014 20u30 Ninove
Medisch farmaceutisch overleg : Communicatie tussen huisarts en apotheker, LMN ism KOVAG
Doelgroep: huisartsen en apothekers regio groot Ninove

Er wordt per bijscholing een uitnodiging per mail verstuurd met gedetailleerde informatie over het programma en locatie.

Een zorgtrajectweetje……….

Het zorgtrajectcontract moet ondertekend worden tijdens een consultatie en NIET tijdens een huisbezoek. Huisbezoeken tellen WEL mee voor de 2-jaarlijks verplichte contacten met de huisarts (voorwaarde voor jaarlijkse verlenging ZT).Consultaties bij de huisarts worden volledig terugbetaald, voor huisbezoeken betaalt de patiënt remgeld.Blancpain Replica

Hebben jullie vragen, ideeën, opmerkingen over de zorgtrajecten, zorgverleners, succesverhalen …
Laat het ons weten via info@lmn-ninove-geraardsbergen.be.

Lees verder »

Agenda

Geen items in de agenda gevonden

Belangrijk


Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

LMN Ninove - Geraardsbergen

Om misbruik te voorkomen verzoeken wij u om het opgegeven emailadres:

nogmaals te bevestigen

Mis onze laatste nieuwtjes niet!


LMN Ninove - Geraardsbergen 2010
ALEXO